In the portal, there is an option to specify that the document is fillable.

Figure 1 – Document uploaded into the portal. The document ‘TestContract.pdf’ has been marked as fillable, but ‘Testofferte.pdf’ has not. 

If the document requires only a signature, leave the check box unmarked (as shown for ‘Testofferte.pdf’ in Figure 1).

If the document contains fields that must be completed by the signer, then check the box as shown beside ‘TestContract.pdf’ (Figure 1). 

If you wish to use fillable documents, they can be created using a tool such as PDFescape or Adobe DC Pro. Fillable fields can be added using these tools. Note: Fillable fields only work for one signer!

Unfortunately, we cannot offer any support for the documents you supply yourself, given the large number of possible variables. Ondertekenen.nl can edit your document to include fillable fields. To use this service, please contact us (e.g. using the chat in the bottom right). This way, you can be sure that your document will work properly with our software. There is a one-off fee for using this service.

See below for quick instructions on how to create your own fillable PDFs.
Click pictures to enlarge.

Images taken from Adobe Acrobat DC Pro on Mac OSX.

Important note:

  • After opening the PDF, check under ‘More’ to see whether ‘Acrobat Form’ has been selected. If a ‘Digital Signature’ can be added, then this is the case; if the only available option is a ‘Signature (Block)', then you will need to switch to Acrobat Form. 
  • It is important for all fillable elements to have unique names, i.e. nothing labelled ‘untitled’. Each field must have its own name. Numbers are one way to achieve this: text1, text2, text3, etc.
  • When using check boxes, it is important that the export value is set to ‘on’.
  • Other elements, such as radio buttons, are not supported.
  • Name the field under ‘Digital Signature’ as follows: ‘Signature-1_1’.

For more details on creating fillable documents, please see ‘Fillable documents [Advanced]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


In de portaal kan worden aangegeven dat het om een invulbaar document gaat:

Figuur 1 - Documenten geüpload in het portaal.
Het document 'TestContract.pdf' is gemarkeerd als invulbaar,
het document 'Testofferte.pdf' is dat niet. 


Dient er alleen een handtekening te komen op het document dan laat u de checkbox ongemarkeerd zoals bij het document 'Testofferte.pdf' (Figuur 1).

Wordt er in het document gebruik gemaakt van invulbare velden welke dienen te worden ingevuld door de ondertekenaar, dan vinkt u de checkbox aan zoals bij 'TestContract.pdf' (Figuur 1). 

Mocht u invulbare documenten willen gaan gebruiken dan zijn deze bijvoorbeeld op te maken in een tool zoals Adobe Acrobat Pro. Hier kunnen invoervelden worden toegevoegd. Let op: dit werkt enkel met één ondertekenaar!

Wij kunnen helaas geen support bieden op zelf ingestuurde documenten, gezien het hoge aantal variabele documenten. Ondertekenen.nl kan uw document ook geschikt maken voor invulvelden. Neem hiervoor contact met ons op, bijvoorbeeld via de chat rechtsonder. Zo weet u zeker dat uw document goed werkt in onze software. Hier zijn éénmalige kosten per document aan verbonden.

Hieronder een beknopte uitleg om zelf invulbare pdf's te maken.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Opgenomen in Adobe Acrobat DC Pro op Mac OSX.

Belangrijk:

  • Na het openen van de pdf, controleer onder More/Meer of 'Acrobat Form' is geselecteerd. Wanneer een 'Digital Signature' kan worden toegevoegd is dit het geval, wanneer alleen uit een 'Signature (Block)' kan worden gekozen moet er gewisseld worden naar Acrobat Form. 
  • Bij alle invulbare elementen is het belangrijk dat ze unieke namen hebben, dus geen 'untitled'. Elk veld moet een eigen naam hebben. Nummeren kan een optie zijn: text1, text2, text3, bijvoorbeeld.
  • Bij checkboxes is het belangrijk dat de exportwaarde op 'on' staat.
  • Andere elementen, zoals keuzerondjes of radiobuttons, worden niet ondersteund.
  • Noem het veld van 'Digital Signature' als volgt: 'Signature-1_1'.

Voor meer diepgang over het invulbaar maken van documenten, zie de pagina 'Invulbare documenten [Geavanceerd]'

Did this answer your question?